Implantat

Syfte

Att ersätta en eller flera saknade tänder.

Redigera Radera

Behandlingstid

1-3 timmar hos tandläkaren.
10 veckor - 8 månader i läkningsprocess.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Tandläkare med erfarenhet av att sätta in implantat. Antingen på din egen tandläkarmottagning eller genom hänvisning.

Redigera Radera

Ett implantat är en artificiell rot av metall som sätts i käkbenet. Ovanpå denna rot kan därefter en krona eller en brygga monteras, allt efter vad som är nödvändigt. Implantatet är gjort av metallen titanium, då titanium kan växa samman med den existerande benvävnaden och därmed integreras i käken. Implantatet sätts fast i ett förborrat skruvhål i käkbenet, något som säkrar en god kontakt mellan implantatet och käken. 

Implantatkonstruktionen består oftast av tre delar:

  1. Själva implantatskruven (fixtur).
  2. Ett förbindelsesled (distans), som håller fast bryggan, protesen eller kronan
  3. En bryggaprotes eller krona (suprastruktur).
Redigera Radera

Om du har förlorat en eller flera tänder av vanlig röta, tandköttssjukdom eller trauma, kan implantatbehandlingen ersätta de saknade tänderna. 

Bilden visar en implantatkrona. 

Redigera Radera

Innan ett implantat kan sättas in, är det nödvändigt att göra en serie undersökningar. Detta görs för att säkra att ingreppet kan genomföras väl. Tandläkaren kommer först att värdera statusen på dina tänder, käkben samt tandkött. Det är viktigt att det finns tillräckligt med ben att skruva fast implantatet i. Implantatbehandlingen kan inte genomföras om du lider av tandköttssjukdom eller sönderfall av benet. 

Därefter tar tandläkaren röntgenbilder för att planera din behandling. I de flesta fall kompletteras undersökningen med en CT-scanning för att värdera benets kvalitét, bentäthet och andra faktorer som ska tas hänsyns till. Normalt utförs behandlingen med lokalbedövning

Vid området där implantatet ska placeras, skärs tandköttet upp och lyfts åt sidan. Därefter borras ett litet skruvhål i käkbenet, där implantatet skruvas fast som en sockel i hålet och förses med en täckskruv. Därefter sys tandköttet ihop över implantatet. När implantatet placeras i munhålan ska det läka och växa samman med käkbenet. Denna process tar allt mellan 6 veckor och 6 månader beroende på ingreppets storlek och käkens tillstånd. Under denna period växer benvävnaden samman med det nya implantatet och skapar en stark förbindelse mellan de två. Implantatet är konstruerat med en mikroskopisk grov yta, som hjälper benvävnaden att fästa. Själva processen kallas osseointegration. Under läkningsperioden sätts tillfälliga bryggor, övergångsproteser eller dina gamla proteser in.

Efter läkningsperioden öppnas tandköttet åter upp vid en mindre operation och ett inlägg (distans) sätts fast vid implantatet och förses med en krona. När den omgivande tandköttsvävnaden är läkt runt den tillfälliga kronan, ca 4-6 veckor senare, tillverkas till slut den slutliga och permanenta restaureringen. Denna skruvas eller cementeras fast på inlägget (distans). 

Bilderna visar behandlingsprocessen med implantat. 

Redigera Radera

Ett implantat kan stötta en eller flera tänder. Implantat används ofta till att understödja en enda tand, också kallat ett enkeltandsimplantat. Ett implantat kan också fungera som stöd för flera tänder som ett led i en brygga eller protes, där det exakta antalet implantat beror på förhållandena hos den enskilda patienten, dvs mängden och tätheten av benvävnad som är tillgänglig. 

I händelse av en full konstruktion av munnen, där en rad av flera tänder (10 eller flera) ska ersättas i antingen över- eller underkäken, krävs minst 5-6 implantat. 

I vissa fall finns inte tillräckligt med benmaterial för att rymma implantatet. Detta löses med en bentransplantation eller användning av mini-implantat, som passar bättre till förhållandena. 

Trycklåseffekten används i fall av mindre bensubstans under proteser. Tandläkaren använder mini-implantat för att stötta och sätta fast proteserna (trycklås). Matrisen (den ihåliga delen av trycklåsen, också kallat honan) sitter instöpt i protesens akryl (plast) och hanen (hanstiftet av trycklåset) skruvas ned i implantatet (fixturen) i käken.

Redigera Radera

Den nedre åldersgränsen för implantatbehandling är 18 år. Tandimplantat kan sättas in på patienter i alla åldrar med fullt utvecklade käkben. Det förutsätter dock att du har tillräckligt mängd och kvalitet på benvävnaden som är tillgänglig. De flesta människor som upprätthåller en god munhygien är lämpliga kandidater för implantat. 

Det finns omständigheter som utesluter implantatbehandling eller ökar sannolikheten för att slutresultatet misslyckas: 

  • Storrökare. Vid rökning sänks och hindras läkeprocessen. 
  • Överdrivet alkoholintag. Alkohol stör läkningen av tandköttet och benet. 
  • Tandköttssjukdomar. Alla aktiva tandköttssjukdomar ska behandlas innan implantatbehandlingen för att säkra långsiktig framgång. Parodontit är en vanlig orsak till benförlust, vilket förhindrar framgången för implantatet. 
  • Tandgnissling (bruxism). Att gnissla tänder ökar belastningen på implantatet, som kan medföra att behandlingen misslyckas.
  • Personer med försvagat immunförsvar. Patienter som genomgår strålbehandling, får steroidbehandling eller har en autoimmun sjukdom såsom Parkinsons sjukdom, cancer eller kronisk inflammation i musklerna (myelomatos) som hindrar chansen för en framgångsrik implantatbehandling.

Din tandläkare värderar om du är lämplig för att få implantat. Innan behandlingen startar kan du rådgöra med din tandläkare om de möjligheter och risker som medföljer behandlingen.

Redigera Radera

Om du inte har tillräckligt med ben för att genomföra implantatbehandling för närvarande, finns följande möjligheter: 

Sinus- (bihåle)tak
Om det finns behov av att ersätta saknade tänder längst bak i överkäken, kan det skapas en sinusförstärkning i botten av bihålan. Vid denna procedur skapas nytt ben i bihålan, som ökar höjden på benet och möjliggör ett implantat. 

Benuppbyggnad (ympning)/bentransplantation
Vid ympning hämtas en bit ben från ett annat ben i kroppen. Denna bit placeras i området vid det defekta eller tunna benet. Det ympade benet fungerar som ankare till det existerande benet och får det att växa. Det nya benet integreras med det underliggande benet, vilket skapar bättre förhållanden för implantatet. 

Det är bäst att använda egen benvävnad från kroppen. Detta är den mest hållbara metoden, men läkeprocessen är också snabbare i förhållande till alternativ som konstgjort ben eller ben från donator. I många fall används en kombination av eget ben och konstgjorda benersättningar. Benet kan ympas från hakan, baksidan av underkäken, höften och skenbenet. 

Alternativt kan tandläkaren välja en lösning med proteser eller bryggor för att ersätta de saknade tänderna. 

Redigera Radera

Implantat betraktas som en långsiktig och varaktig lösning, där hållbarheten är hög i förhållande till andra behandlingar. Efter 10 år fungerar de flesta implantat fortfarande optimalt. 

Det finns faktorer, som kan minska livstiden för implantat väsentligt: 

Redigera Radera

Implantat har en hög hållbarhet och kommer speciellt vid de bakre tänderna att ge ett gott kosmetiskt och funktionellt resultat. Vid implantatbehandling kan följande fördelar nämnas: 

Minskad benförlust
Förlust av en tand medför ett hålrum i munhålan. Benet i detta område kommer långsamt att börja försvinna, vilket påverkar och ändrar formen på käkbenet. Ett implantat stimulerar bentillväxten och förhindrar förlust av annars värdefull bensubstans. Implantatet fyller ut hålet i munhålan och därför undviks benförlust. 

Samma funktionalitet
Implantatet är integrerat i din käke och kommer därmed att fungera på samma nivå som dina naturliga tänder. Tuggfunktionen och bettfunktionen är väsentligt högre än vid andra behandlingar som exempelvis proteser

Normalt underhåll
Liksom dina naturliga tänder ska implantat underhållas med hjälp av optimal munhygien: Regelbunden tandborstning och rengöring av mellanrum. Du kan läsa mer om att upprätthålla god munhygien här

Inget avlägsnande av sund tandstruktur
De intilliggande, naturliga tänderna kräver inget stöd, slipning eller ändringar vid insättning av implantat. Den sunda tandstrukturen behålls. 

Estetik
Implantatet är i sig självt inte estetiskt, då det är tillverkat av titanium. Estetiken beror på förbindelseledet och den påsatta kronan, och hur väl den sluter till kring det omkringliggande tandköttet. 

Redigera Radera

Implantatbehandlingen är en långvarig process i förhållande till alternativa behandlingar. Om du som patient att förlora några av dina ben, kan implantatet bli löst. Orsaken till detta är oftast dålig munhygien. Läs mer om att upprätthålla en god munhygien här.

Estetik
Vid implantatbehandlingar vid framtänderna, kan du uppleva att tandköttet drar sig lite tillbaka. 

Eftersom käken växer genom hela livet, kan implantatet och de närliggande tänderna växa isär, vilket kan orsaka en skillnad i längden mellan den naturliga tanden och implantatkronan. 

Redigera Radera

Det finns alternativa behandlingar för ersättning av en eller flera saknade tänder. Del- och helproteser är en avtagbar lösning, medan bryggor är en fast lösning, som fästs vid de intilliggande tänderna.

Redigera Radera